Счетоводно обслужване на фирми и граждани, съгласно националните и международни счетоводни стандарти;

Изготвяне на месечни отчети за ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност и регламентите за прилагане на Закона за ДДС;

Начисляване и изготвяне на всички необходими документи за плащане към бюджета;

Изготвяне на амортизационен план за дълготрайни активи;

Обработка на данни със счетоводен софтуер с възможност за обмен на информация по електронен път.

Годишно приключване:

Изготвяне и предоставяне на финансови отчети;

Изготвяне и предоставяне на консолидирани отчети;

Изготвяне на годишни данъчни декларации;

Изготвяне и предоставяне на статистически формуляри за Националния статистически институт.

ТРЗ:

Изготвяне на трудови договори;

Регистрация и пререгистрация на трудови договори;

Подготовка на документи за прекратяване на трудовите договори;

Изготвяне на ведомости за заплати ;Декларация №1 и декларация №6;

Изготвяне на платежни документи за плащане на бюджета;

Подготовка на документи за болнични листове и подаване до Националния осигурителен институт;

Регистрации:

Регистрация и пререгистрация на фирми;

Регистрация на фирми в ТР;

Регистрация по ДДС;

Комисия по защита на данните;

Агенция за финансово разузнаване;

Други регистрации.

Счетоводни консултации:

Консултации и съдействие при регистрация на фирми;

Консултации по данъчно право;

Консултации по трудово право и социално-осигурителни отношения;

Консултации и подготовка на документи за банкови, финансови и оперативни лизингови договори;

Консултации по набиране на персонал;

Консултации по промени в законите и правните норми.

Данъчна защита:

Изготвяне и подаване на данъчни декларации и уведомления;

Забележки във връзка с данъчни проверки и одити;

Представителство и защита на органите на НАП, НИП, НЗОК.

Други услуги:

Онлайн банкиране;

Онлайн декларации, изявления и доклади;

Преводи, регистрации и пререгистрации;

Изготвяне на отчети и изявления на компанията, желани от клиента.