1. Общи положения
1.1. Тези Общи условия и правила за ползване (ОУПП) регламентират взаимоотношенията между Хеван ЕООД, наричан по долу Хеван, в качеството му на  собственик на сайта guide-catalog.com и Клиентите – рекламодатели и/или потребители, ползващи предлаганите услуги.

1.2. Хеван предоставя на Клиенти място за публикуване на реклами и рекламни банери в сайта guide-catalog.com  за едногодишен период срещу заплащане на годишна такса. Основните цени на услугите са обявени в публикувания в сайта ценоразпис, като се допуска договаряне на индивидуални отстъпки.

1.3. За ползване на услугите Клиентът извършва регистрация в сайта или попълва и изпраща форма за заявка, публикувана в сайта.

1.4. Регистрацията и ползването на услугите (публикуването на реклами в guide-catalog.com) от Клиенти се приемат като съгласие с настоящите ОУПП.

1.5. В случаите в които Хеван предоставя отстъпки за срок или брой обекти се сключва индивидуален договор, като настоящите ОУПП са неразделна част от него.

1.6. Всички услуги, предлагани от Хеван могат да бъдат използвани само и единствено за дейности, които не са забранени от закона.
2. Права, задължения и отговорности на Хеван  
2.1. Права. Хеван има право:

- да променя технологията и дизайна на сайта guide-catalog.com и предоставяните в него услуги  без предварително известяване.

- да израща на своите Клиенти системни съобщения, относно новини, промоции и актуални събития.

- да предоставя на Клиенти безплатен (пробен) период при публикуване на реклами.

- да променя цените на предлаганите услуги, да предоставя индивидуални отстъпки, като се ангажира да уведомява Клиентите си предварително за промените.

- без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с Клиент, при неспазване от страна на Клиента ОУПП или законите на Република България, при което прекратяване Хеван не дължи никакви обезщетения и компенсации.

- при незаплащане на заявената услуга в срок Хеван може да не публикува или да спре рекламата на Клиента.
2.2. Задължения на Хеван:

- Публикуване на заявената от Клиента реклама в срок от два работни дни след получаване на необходимите данни и информация.
- Първоначално или повторно активиране на заявените и заплатени услуги в рамките на два работни дни от момента на плащане. Като момент на плащане се приема датата на банковия документ за превод на сумата, касовия бон или потвърждение от ePay / EasyPay / PayPal в електронен вид за извършеното плащане.
- Незабавна корекция на записите и информацията по желание на Клиента.
- Редакция на некоректно подадени или въведени данни за търговските обекти или дейността на фирмата на Клиентa.

- Недопускане на записи с порнографско съдържание, подтикващи към етническа, религиозна и расова нетолерантност, както и такива нарушаващи законите на Република България.

2.3. Отговорност:

Хеван ЕООД  не носи отговорност:

- за евентуални проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.
- при невъзможност за ползване на услугите поради технически проблеми, профилактика, аварии.

- при получаване на нежелана поща или обаждания поради публикуване на електронния адрес (e-mail) и телефонни номера на Клиентите.

- за достоверността и актуалността на данните и рекламите, подадени от Клиентите.
- за взаимоотношенията на Клиентите с трети лица, пропуснати ползи или претърпени вреди, произтичащи от такива взаимоотношения.

3. Права и задължения и отговорност на Клиентите (рекламодатели или ползватели)
3.1. Права:

- Всеки Клиент има право да се регистрира в сайта, като въведе потребителско име и парола, след което може да публикува реклама и да я редактира или да ползва публикуваната в сайта форма за заявка.

- Клиентът може да използва информацията от guide-catalog.com , като няма право да я изтегля по никакъв начин, да я продава, препродава или предоставя на трети лица.

- В случай на последващо несъгласие с условията, цените или политиката за ползване на сайта или услугите, Клиентът може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с Хеван, без право на компенсации или обезщетения.
- Клиентът няма право да заявява или въвежда реклами или информации с порнографско съдържание, подтикващи към етническа, религиозна и расова нетолерантност, както и такива нарушаващи законите на Република България.
3.2. Задължения:

- Клиентът е длъжен в срок да заплаща такса за ползване на услугите.

- При констатиране на нередности в публикуваната в guide-catalog.com реклама, или при промяна на обстоятелствата около обекта на рекламата Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Хеван по електронната поща guidecatalog@gmail.com или с телефонно обаждане за извършване на необходимите корекции.

3.3. Отговорност:

- Клиентът носи отговорност за актуалността, смисъла и верността на данните и информацията, публикувани в guide-catalog.com

4. Цени, начини и срокове на плащане

4.1. Цените за услугите, предоставяни от Хеван се формират на годишна база и са отразени в ценоразписа, публикуван в guide-catalog.com
4.2. Промени в ценоразписа се извършват едностранно от Хеван. Промените влизат в сила след   публичното им оповестяване чрез публикуване в guide-catalog.com, извършено не по-късно от 7 дни преди започване на периода, за който се отнасят.

4.3. При промени ценоразписа Клиентите, предплатили услуги за даден период не дължат доплащане и не получават компенсации за предплатения период.

4.4. Промените в ценоразписа се отнасят за всички с изключение на Клиенти с индивидуални срочни договори при фиксирани цени. Същите заплащат договорените цени, за срока на действие на тези договори, независимо от промените в ценоразписа.

4.5. Цените на услугите се определят от Хеван съобразно търсенето и предлагането им. При определяне на цените Хеван осигурява равнопоставеност на потребителите, отчитайки вида и категориите Клиенти.

4.6. Хеван си запазва правото при рекламни кампании и по своя преценка да предоставя едностранно, отстъпки от цените за предлаганите услуги на определени групи Клиенти. Предоставените отстъпки не изменят ценоразписа до изменението му по предвидения в т. 4.2. ред.

4.7. Плащанията се извършват по следните начини:

4.7.1. В брой.

4.7.2. По банков път в лева: Първа Инвестиционна Банка, IBAN: BG72FINV91501004003926, BIC: FINVBGSF, Титуляр: Хеван ЕООД, ЕИК 200642010, като в основание за плащането се посочва заглавието на рекламата и/или Клиентски Идентификационен Номер.

4.7.3. С „Пощенски Паричен Превод” по банкова сметка в лева: Първа Инвестиционна Банка, IBAN: BG72FINV91501004003926, BIC: FINVBGSF, Титуляр: Хеван ЕООД, ЕИК 200642010, като в основание за плащането се посочва заглавието на рекламата и/или Клиентски Идентификационен Номер.

4.7.4. Разплащане чрез ePay, PayPal.

4.8. Ползваните от Клиентите услуги се заплащат до 1-во число на периода, за който се отнасят.

4.9. При незаплащане в срок на годишната такса от Клиента, без да е заявил отказ от услугата се приема, че не желае да я ползва и тя може да бъде спряна.

5. Прекратяване на взаимоотношения

5.1. Страните могат да прекратят взаимоотношенията си по взаимно съгласие – незабавно.

5.2. Клиентът може да прекрати взаимоотношенията си с Хеван, при нежелание да ползва услугите, при несъгласие с промени в ОУПП или ценоразписа без право на обезщетение и компенсации от страна на Хеван. Прекратяването се извършва с отправяне на 7 (седем) дневно предизвестие  чрез електронна поща на адрес guidecatalog@gmail.com или с телефонно обаждане, като се идентифицира надлежно.

5.3. Хеван може да прекрати взаимоотношенията си с Клиента без предизвестие, с незабавно действие при незаплащане на такса или при констатиране на нарушения на настоящите ОУПП.

6. Други разпоредби

6.1. За въпроси, неуредени от тези ОУПП се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

6.2. При възникване на спорове, страните решават проблемите при взаимни компромиси, а ако това е невъзможно, те могат да отнесат спора за разрешаване към компетентния съд.

6.3. Хеван оповестява ОУПП в седемдневен срок от изменението им, като ги публикува в guide-catalog.com

6.4. Тези ОУПП се прилагат и за заварените към датата на публикуването им Клиенти. В случаи, че Клиентът не заяви писмено, че отхвърля ОУПП в срок до 14 (четиринадесет) дни от публикуването им в guide-catalog.com, същите се считат за приети.